Kezdőlap Blog Oldal 65

Hirdetések – 2014. október 19.

Női lelkigyakorlat lesz Máriabesnyőn 2014. november 7-től 9-ig. jelentkezés a sekrestyében, vagy István atyánál.  Szórólapokat a padok végén találnak az érdeklődők.

Folytatódik az imaiskola október 20-án hétfőn, 18 óra 15 perces kezdettel a verőcei kápolnában. Az esetleges kismarosi imaiskoláról Parragh Ágitól kapható információ.

Jövő vasárnap, 2014. október 26-án a missziók javára lesz országos templomi gyűjtés.

Imaiskola indul Verőcén

Imaiskola indul 2014. október 6-án István atya vezetésével minden második hétfőn a verőcei kápolnában a mise után, 18 óra 15 perces kezdéssel.

Október 20-án a második alkalomkor lehet utoljára csatlakozni, mert később már nagyon nehéz lenne behozni a lemaradást. Mindenkit biztatunk a részvételre, mert 15 jelentkező esetén Kismaroson is megoldható lehet az imaiskola megszervezése.

Hirdetések – 2014. szeptember 7.

2014. szeptember 7-én a 11-es szentmise után este 6 óráig szentségimádás lesz a templomban, mindenkit szeretettel várunk.

Kis igekártyák húzhatók a templom bejáratánál, hátul. Húzás előtt kérjük a Szentlelket, hogy azt tudjam kihúzni, ami üzenetet nekem szánt.

Hátulról elvihetők azok a gyónásra felkészítő anyagok, amelyeket István atya múlt vasárnap ajánlott.

Az Adorémus című liturgikus kiadvány a sekrestyében megrendelhető.

Szeretettel kérjük, hogy szentmisék alatt a sekrestyében a sekrestyésen kívül más ne tartózkodjék.

Szentségimádás lesz szeptember 11-én, csütörtökön 20:30-tól 21:15-ig, a kisgyerekes szülők kérése miatt ebben a késői időpontban, de amelyre nem csak őket várjuk!

Gyónás

Szentségek

Gyónás

Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy Jézus kibontakozhassék bennem. Nekem e célért csak egyet kell tennem: mindenben teljesítenem az Ő akaratát.

Szentgyónásra minden szentmise előtt van lehetőség. Aki több időt szeretne kérni, vagy lelki vezetésre, beszélgetésre vágyik, külön időpontot egyeztessen István atyával!

Lelki tükör rendszeresen gyónók számára

1. Isten terve rólam

Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy Jézus kibontakozhassék bennem. Nekem e célért csak egyet kell tennem: mindenben teljesítenem az Ő akaratát.

– Él-e bennem a vágy, hogy Isten terve teljesüljön bennem? Hogy megtaláljam azt a hivatást, amire Isten szánt? Imádkozom-e ezért?

– Ne aggódjatok – mondja Jézus. Tudom-e rábízni magam Isten gondviselő szeretetére?

– Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét?

– Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére (ima, szentírás, lelki olvasmányok, elmélkedések, stb.) a lelki vezetőmmel való megbeszélés alapján?

– Figyelek-e lelki vezetőm irányítására?

– Lelkiismeretem által a Szentlélek vezet, hogy Isten terve megvalósulhasson bennem. Azonnal követem-e lelkiismeretem indításait? Például, hogy ne válaszoljak egy sértésre, ne nézzek meg valamit, első szóra engedelmeskedjek, reggel azonnal ugorjak ki az ágyból, stb.?

– Kötelességeimet (hittan, tanulás, munka) becsülettel, örömmel végzem-e?

– Rendszeres vagyok-e az étkezésben – vagy gyakran torkoskodom?

– Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: most, itt hogyan tudom teljesíteni Isten akaratát?

2. Jézus a testvérben

Isten első akarata, hogy szeressük Őt és embertársunkat. Amit egynek teszünk, Neki tesszük.

– Észrevettem-e Jézus jóságát embertársaimban? – Örömet szereztem-e nekik azzal, hogy megdicsértem a bennük levő jót? Vagy sokszor megbíráltam őket?

– Legalább olyankor, ha nehezemre esett mások szolgálata, gondoltam-e arra, hogy embertársaimban Jézust szolgálom?

– Azzal az elhatározással szoktam-e embertársaim közé menni (iskolába, hittanra, haza), hogy örömet akarok szerezni nekik? Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet?

– Tudtam-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? Vagy minden áron ragaszkodom ahhoz?

3. Jézus a szenvedésben

Jézus a kereszten, majd elhagyottságában magára vette szenvedésünket. Azóta minden fájdalomban felismerhetjük Őt. Ha vele egyesülünk, minden szenvedés a feltámadásba vezet.

– Testi és lelki fájdalmaimban felismertem és köszöntöttem-e a szenvedő Jézust? Vele egyesülten örömmel ajánlottam-e fel szenvedésemet másokért?

– Hibáim, gyengeségeim érzetében felismertem-e az értünk gyengévé lett Jézust? Így sikerült-e újrakezdenem az Ő erejében?

– Szenvedésemben, kedvetlenségemben gondoltam-e arra, hogy a sötétségből a szeretet vezet ki? (vö. Jn 14,21; 1 Jn 3,14)

– Ha egy hibázó, bűnös embert láttam, gondoltam-e arra, hogy Jézus érte is meghalt? S tudtam-e Jézus szemével nézni rá?

– Bármilyen fájdalommal, sötétséggel találkoztam, köszöntöttem-e ott is Jézust?

4. Szentháromságos küldetésem

Isten ajándékait, a szentségek kegyelmeit azért kapjuk, hogy használjunk vele másoknak, hogy ők is eljussanak Istenhez. Gondolok-e arra, hogy felelős vagyok embertársaimért? Hogy úgy kell szeretnem őket, hogy Jézus megszülethessék és növekedhessék bennünk?

– Törekszem-e arra, hogy Jézus élhessen bennem? – Hiszen csak Ő tud bennem megtéríteni másokat!

– Törekszem-e arra, hogy hittanos társaim és köztem növekedjék a szeretet? – Hiszen Jézus azt akarja, hogy erről ismerje meg Istent a világ!

– Ha feszültség volt hittestvéreim és köztem, elkövettem-e mindent, hogy ez megszűnjék?

– Végzek-e valami konkrét szolgálatot keresztény közösségem (egyházközség, hittanosok) érdekében? Vajon mit tehetnék még?

Kapcsolódó:
Lelki tükör ritkán gyónók számára – a Tízparancs alapján