Liturgiamagyarázat – 2016. szeptember 25.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma van az évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja!

 

Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Öt nap múlva, 30-án lesz Szent Jeromos egyházatyának, a Biblia tudósának emléknapja. Ezért ünnepli ezt a mai napot a Szentírás vasárnapjaként a keresztény világ. Szent Jeromost Damazusz pápa bízta meg a Szentírás lefordításával.

 

Szent Jeromos 385-ben Rómából Betlehembe ment, ott folytatta a munkáját. Eredeti nyelvből fordította le a Szentírás könyveit, a héber, a görög a latin és a kaldeus nyelvet is jól ismerte. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyetVulgata néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt. Ő maga több írnoknak diktált, olykor naponta ezer sornyi anyagot is, a többiek sokszorosították a szövegeket. Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához.

 

A Szentírás 72 írásának egységét Jézus Krisztus adja meg. Ő a könyvek könyvének, a Bibliának az első lapjain, az ősevangéliumban – a megváltás első ígéretében – megígért Megváltó, aki az ember, és az ember világának sorsát megrontó gonosz hatalmát eltiporja. Ő a történelmi idők kezdetén Ábrahámnak megígért utód, akiben áldást nyer a Föld minden nemzedéke.

 

Az ószövetségi szentírók írásaiból Jézus Krisztus életének és művének szinte valamennyi részlete összegyűjthető. Az Újszövetség 27 irata a test szerint Dávid családjából származó názáreti Jézusról szól, aki a föltámadásában az Isten hatalmas Fiának bizonyult.

 

A Biblia olvasása és értelmezése nem könnyű feladat. A Szentírás 4 ezer év – eleinte szóbeli hagyomány által őrzött és továbbadott – kinyilatkoztatását foglalja magában. Mindezt később leírták, és az egymást váltó nemzedékek Istentől küldött emberei lemásolták.

 

Kiterjedt tudomány foglalkozik a Biblia magyarázatával, régen letűnt korukat, nyelvüket és a kultúrájukat vizsgálva.Elsőként Szent Jeromos fordította le latinra a teljes Bibliát. Akik az üdvösségre vezető utat keresik a Szentírás segítségével, azok jó, ha az egyház által jóváhagyott kiadványokat veszik a kezükbe. Az Úr ugyanis megígérte az Egyházának a Szentlelkét, hogy az igaz úton vezesse az emberiséget!

 

 

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

 

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.