Liturgiamagyarázat – 2016. szeptember 18.

Liturgiamagyarázat. 2016. szeptember 18. (403. rész.)

Liturgikus szín: zöld.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma van az évközi 25. vasárnap! Amit a nyár elején abbahagytunk, most – a liturgia magyarázat keretében – folytatjuk a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését, hitünk rövid összefoglalását a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, azaz összefoglalása alapján, kérdés – felelet formájában,

  1. Mit tilt Isten, amikor megparancsolja: „Ne legyenek idegen isteneid előttem?”

Ez a parancsolat tiltja:

– a politeizmust (a sokistenhitet) és a bálványimádást, mely egy teremtményt, a hatalmat, a pénzt, végül az ördögöt isteníti;

– a babonát, amely az igaz Istent megillető kultusz eltévelyedése, és a jövendölés, a mágia, a boszorkányság és a spiritizmus különböző formáiban mutatkozik meg;

– a vallástalanságot, amelynek megnyilvánulásai: az istenkísértés szóval és tettel; a szentségtörés, amely szent személyeket, tárgyakat gyaláz, különösen is az Eucharisztiát; a simónia, amellyel lelki értéket akarnak venni vagy eladni;

– az ateizmust, amely elutasítja az Isten létét, gyakran magáévá téve egy hamis emberi önrendelkezés-fogalmat;

– az agnoszticizmust, amely szerint semmit nem lehet tudni Istenről, és amely magában foglalja a közömbösséget és a gyakorlati ateizmust.

 

  1. Isten e parancsa: „Ne csinálj magadnak faragott képet!”, tiltja-e a képek tiszteletét?

Az Ószövetségben ez a parancsolat tiltotta az abszolút transzcendens Isten ábrázolását. Isten Fiának megtestesüléséből kiindulva azonban – amint ezt a II. Niceai Zsinat 787-ben megfogalmazta – a szentképek keresztény tisztelete jogos, mert az Isten emberré lett Fiának misztériumára alapszik, akiben a transzcendens Isten láthatóvá tette magát. A képeket nem imádjuk, hanem tiszteljük azt, akit ábrázolnak: Krisztust, a Szűzanyát, az angyalokat és a szenteket.

 

  1. Hogyan tisztelhetjük Isten Nevének szentségét?

Isten Nevét úgy tiszteljük, hogy segítségül hívjuk, áldjuk, dicsérjük, dicsőítjük. Kerülni kell tehát az Isten Nevére való hivatkozást rossz tett igazolására, és minden méltatlan emlegetését, amilyen a káromlás – amely a természete szerint súlyos bűn -, az átkozódást és az Isten Nevében tett ígéretekben a hűtlenséget.

 

  1. Miért tilos a hamis eskü?

Mert úgy idézi meg az Istent, aki maga az igazság, mint a hazugság tanúját. Loyolai Szent Ignác azt mondta, hogy „Csak akkor esküdjél akár a Teremtőre, akár teremtményre, ha igazat mondasz, ha szükséges és tisztelettel teszed.”

 

 

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

 

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.