Liturgiamagyarázat – 2016. május 29.

Liturgiamagyarázat. 2016. május 29. (398. rész.)

Liturgikus szín: fehér.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Most folytatjuk a liturgia magyarázatokat, katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését. MA ÚRNAPJA VAN, KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK ÜNNEPE, Főünnep!

 

A Szentháromság vasárnapját követő csütörtököt az Egyház annak a titoknak ünneplésére szenteli, hogy a kenyér és bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az Isten-embernek teste és vére, istensége és embersége, valójában, igazán, és lényegileg jelen van. – Magyarországon ez idő szerint, a rákövetkező vasárnapon, azaz ma tartjuk ezt az ünnepet.

 

Krisztus maga adta tudtul egy látomásban, Lüttichi Szent Juliannának azt a kívánságát, hogy a szeretetének ezen titkát, egyházi ünneppel is dicsőítsük meg. IV. Orbán pápa 1264-ben rendelte el ezt az ünnepet, s az ő megbízásából Aquinói Szent Tamás írta meg a liturgikus szövegeket.

 

Az Oltáriszentség megalapítása nagycsütörtökön történt. Akkor Krisztus húsvéti misztériumának ajándékai között oszlik meg a figyelmünk, és az ünnep fényét már az Úr szenvedése árnyékolja be. A húsvéti idő lejártával, szintén csütörtöki napon, az Egyház külön ünneppel ad hálát ezért az ajándékért, s kéri az Eucharisztikus Jézus Krisztus áldásait, minden hívő életére.

 

Hogyan ünnepeljük meg az Úrnapját ?

 

  1. Az Egyház ezt az ünnepet a legnagyobb pompával üli meg. Nemsokára, az ünnep bevezetése után az oltáriszentségi körmenet is általánossá vált az Egyházban. Ez a körmenet Elsősorban imádó értelmű, s ezért bensőséges buzgalomnak kell áthatnia.

Másodsorban kérő jellegű, hogy Krisztus a jelenlétével szentelje meg a világi életünket.

Harmadsorban hitvalló jellegű, mert láttára a világnak évről évre szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy az Oltáriszentségből Krisztus titokzatosan, de valóságosan magához vonzza minden korban az övéit.

 

  1. Isten háza és oltára a leggazdagabb virágdíszben és illatos erdei zöldben pompázik ezen az ünnepen, és a rákövetkező napokban.

 

  1. Törekedjünk hogy minél mélyebben megértsük azokat a szövegeket, amelyeket az Egyház a legszentebb Oltáriszentség tiszteletében használ, az Úrnapján és a környékén.

 

  1. Valljuk meg mindenkor és mindenütt a meggyőződésünket, félelem és habozás nélkül, külsőleg is. Tiszteletteljes imádással térdeljünk le az Oltáriszentség előtt, vegyünk részt buzgón a szentmisén, és a szentáldozásban.

 

 

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

 

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.