Liturgiamagyarázat – 2016. január 3.

Liturgiamagyarázat. 2016. január 3. (381. rész.)
Liturgikus szín: fehér.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma a Karácsony utáni 2. vasárnapot ünnepeljük! Most folytatjuk a liturgia magyarázatokat, katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

Szent János apostol már idős ember volt, amikor az evangéliumát megírta. Hosszú élete után az Ő írása szinte teológiai evangéliumnak is nevezhető volna. Ebben foglalja össze a Krisztus hozta új élet alapját, Krisztus követésének alapját. Ezt olvassuk a mai vasárnapi evangéliumban!

Kicsoda Jézus Krisztus? Az Isten emberré lett fia! Benne az emberré lett Isten mutatta meg, hogy milyen legyen az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember! Az emberré lett Isten az emberek testvériségét vállalva a Megváltónk lett! Elhozta az Isten végtelen üdvözítő irgalmát!

Szent János azt mondja az evangéliumának kezdetén, hogy „Kezdetben volt az Ige!”, ami előtt nem volt teremtett világ! Az Isten Fia örökkévaló, de időbeli születést vállalt értünk! Része lett a teremtett világnak, tagja lett az emberi családnak. Nem szégyell minket – bűnös embereket – a testvéreinek mondani.

Az „IGE” szó, a görög eredetiben „Logosz”, a jelentése pedig: szó, értelem, gondolat. Az „IGE” örök, az Atyaistentől különböző, a második isteni személy. Jézus Krisztus istenségét egyértelműen meghatározzák a következő szavak: „… az Ige testté lett! …” Ez egyben azt is kifejezi, hogy az Igében, azaz Jézus Krisztusban az isteni és az emberi természet egy személyben áll fenn! Nem az Ige, az Isten változott testté, hanem Ő, miközben megtartotta az eredeti, isteni mivoltát, felvette a szolgaság, emberi alakját. Az Ige, amikor megtestesült, megtartotta az isteni természetét is!

Jézus származását bemutatva János evangélista nem csupán Jézus születéséig megy vissza, hanem egészen a világ teremtéséig. A világ teremtésével állítja párhuzamba Jézus születését, amely a világ és az ember újjáteremtése Isten részéről. „Közöttünk élt” – írja János evangélista Jézusról, a megtestesült Igéről. Isten jelen van közöttünk, jelen van a világban. Jelenléte megtapasztalható, észrevehető. Jézus Krisztus megtestesülésével és születésével Isten kifejezte azt, ahogy örökké itt akar élni köztünk, velünk és bennünk.

Megünnepelve a karácsonyt, érdemes ezen elmélkedünk!

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.